آلبوم محبوب

رودخانه کوچکی به نام دودن

رزرو (در سراسر جهان)

مامور ترا لوپز

micdrop@qode.com

000 1234 55 77

انتشار (در سراسر جهان)

تولید کننده

micdrop@qode.com

000 1234 55 77